Personoplysninger

 

Kundens data
a. Leverandøren som dataansvarlig: Som led i Kundens onboarding og kontinuerlige bestillinger af serviceydelser, samler Leverandøren løbende informationer om Kunden. Det gælder bla. kontaktdata, stamdata, betalingsdata samt data omkring Kundens brug af Leverandørens software. Dette er reguleret i Leverandørens Cookie politik.
b. Leverandøren som Databehandler: Leverandøren og Kunden er enige om, at Kunden er ”Dataansvarlig” for al data, Kunden, som del af sin drift eller på anden vis, akkumulerer i Leverandørens software. Det gælder Faktura, Betalingsdata, Kontaktinformationer, eventuelle Personoplysninger. Kunden ejer og frit kan disponere over egne data i Leverandørens Software. Forhold omkring Kundens data reguleres i den indgåede Databehandleraftale.
c. Leverandørens software giver Kunden mulighed for at eksportere: Posteringsjournal, Debitorliste, Kreditorliste, Kontaktliste, Produktliste, Kundekontokort, Leverandørkontokort, Kontoplan samt en samlet zip-fil med alle transaktioner. Filen indeholder en mappe for hvert transaktionsnummer. Inden i mappen er en PDF for transaktionen (fx en faktura) samt alle de bilag, Kunden evt. har vedhæftet til transaktionen.
Kunden accepterer, at sådan eksport skal gennemføres af Kunden, inden abonnementets ophør. I tilfælde af, at abonnementet udløber eller ophæves af Kunden, vil Leverandøren ved henvendelse give Kunden en dags adgang til at få gennemført alle eksports.
d. Leverandøren er ikke forpligtet til at opbevare Kundens data efter 30 dage fra endt abonnement. Leverandøren forbeholder sig ret til at slette Kundens data 90 dage efter abonnementets ophør, uanset årsagen hertil, og Leverandøren har ingen forpligtelser til at opbevare data efter dette tidspunkt.
e. Leverandøren er berettiget til at anvende Kundens data til statistik og analyse af tjenesten. Dette skal ske i fuldt anonymiseret form.
f. Leverandøren er berettiget til at opbevare Kundens data efter endt abonnement til statistik og analyse af tjenesten. Dette skal ske i fuldt anonymiseret form.
g. Leverandøren kan i særlige tilfælde give tredjepart adgang til Kundens data, dog kun i overensstemmelse med den relevante databeskyttelseslovgivning og dansk ret. Det kan ske i forbindelse med dom, myndighedskrav, Kundens konkurs, dødsfald eller lignende.

Indsamlingen af data om Private Car Cares kunder sker på 3 forskellige stadier:
1. Leads: Inden der er etableret et kundeforhold
Dette scenarie omhandler situationen, hvor en potentiel kunde er inde og læse på Private Car Care’s hjemmeside, men endnu ikke er kunde. Det kan fx ske i forbindelse med brugerens download af materiale udarbejdet af Private Car Care. Vi betragter disse som potentielle kunder (leads). Data indsamles for at kunne informere leads om Private Car Care’s produkter i fremtiden.
Hvilke oplysninger indsamles: Almindelige personoplysninger, herunder oplysninger om navn og e-mailadresse, samt eventuel kommunikation via Private Car Cares chat.
Navn
E-mail
2. Ved indgåelse af et nyt kundeforhold
Dette sker, når en bruger, gennem vores hjemmeside, opretter en konto til en virksomhed. I dette tilfælde sker indsamling for at kunne give kunden den bedst mulige support og generelt bedste oplevelse ved brug af produktet.
Hvilke oplysninger indsamles:
Navn
Adresse
Land
E-mail
Telefonnummer
Fax
Betalingsoplysninger
Købers navn
Købers adresse
Købers telefonnummer
Virksomheders CVR-nr.
3. Løbende levering til eksisterende kunder
Som en del af den løbende levering af vores produkt er det nødvendigt at registrere kunders brug af produktet. Dette gøres gennem tracking af kundens henvendelser til supporten samt kundens anvendelse af produktet.
Hvilke oplysninger indsamles:
Betalingshistorik
Ejerforhold
Supporthenvendelser og udviklingsønsker
Nye brugere med adgang til virksomhedskontoen
Navn
E-mail
Evt. databerigelse fra offentlige kilder

Formål og grundlag for indsamling:
Private Car Care behandler de indsamlede data med forskelligt formål, afhængigt af hvilket indsamlingsstadie, data stammer fra. Leads: Inden der er etableret et kundeforhold Data indsamles for at kunne informere Leads om Private Car Cares produkter i fremtiden med det overordnede mål at konvertere leadet til en Private Car Care-kunde.

Ved indgåelse af et nyt kundeforhold
Levere en fyldestgørende onboarding-proces, der giver kunden en god forståelse af programmet.
Være i stand til at fakturere kunden for brug af produktet.
Udføre fyldestgørende internt regnskab.
Foretage statistisk behandling og forretningsudvikling.

Løbende levering til eksisterende kunder
Kvalitetsstyring.
Styre vores forhold til kunder.
Udvikle vores forretning og tjenester (fx identificere kundebehov og forbedringer i service-leverancen).
Foretage statistisk behandling og forretningsudvikling.
Identificere brugeres behov i forhold til nye og eksisterende features, med henblik på at få kunden til at bruge dem.

Dataindsamling i forhold til Leverandører og samarbejdspartnere
Vi indsamler og behandler personoplysninger om vores leverandører og samarbejdspartnere, herunder personoplysninger om personer ansat hos leverandører og samarbejdspartnere.
Vi behandler alene almindelige oplysninger, herunder kontaktoplysninger.
Vi behandler oplysningerne til brug for kontraktstyring samt for at modtage varer og tjenester fra vores leverandører og samarbejdspartnere. Vores grundlag er at opfylde kontrakten, som den registrerede er part i.

Brug af cookies
På hjemmesiden gøres der brug af ”cookies”. En cookie er en lille tekstfil, som gemmes i webbrowseren på din computer, smartphone eller iPad, når du besøger hjemmesiden. Cookies gør det muligt at genkende din computer mv. og samle information om din adfærd på nettet, herunder hvilke sider og funktioner der besøges med din browser, samt sikre at den fungerer rent teknisk. I nogle tilfælde er cookies den eneste måde at få et website til at fungere efter hensigten. En cookie er en passiv fil og kan ikke indsamle oplysninger på din computer, sprede computervirus eller andre skadelige programmer. Den er anonym og indeholder ingen personoplysninger. Cookies anvendes af stort set alle websites.

Behandlingssikkerhed
Private Car Care forpligter sig til at undgå uautoriseret adgang, offentliggørelse eller anden afvigende behandling af personoplysninger. Private Care skal sikre fortroligheden af de personoplysninger, vi behandler, fastholde integriteten af personoplysninger og sikre sin tilgængelighed i overensstemmelse med gældende lovgivning om persondatabeskyttelse.

Videregivelse af personoplysninger
Offentlige myndigheder eller tredjeparter, som krævet af og i overensstemmelse med gældende lovgivning eller regulering
Private Car Care kan undertiden blive pålagt at udlevere personoplysninger til offentlige myndigheder eller tredjeparter, hvilket vi udleverer, hvis det er krævet i henhold til gældende lovgivning eller regulering. Dette kan eksempelvis være for at undersøge en påstået forbrydelse, etablere, udøve eller forsvare juridiske rettigheder. Private Car Care vil kun opfylde anmodninger om videregivelse af personoplysninger, hvor vi har pligt til at gøre det.

Opbevaringsperiode for personoplysninger
Private Car Care sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige for det formål, de blev indsamlet under.
Der tages samtidig hensyn til at overholde juridiske krav under gældende lovgivning, hvor bogføringsloven kræver, at vi holder information i 5 år. Private Car Care behandler også data med rent statistiske formål, men i disse tilfælde vil dataene være anonymiserede.

Dine rettigheder
Registrerede har visse rettigheder, som Private Car Care i rollen som dataansvarlig er forpligtet til at opfylde.
Du har ret til at fravælge modtagelsen af markedsføringskommunikation fra Private Car Care og kan gøre det ved at følge instruktionerne for framelding i den relevante markedsføringskommunikation. Bemærk venligst, at selv om du fravælger at modtage markedsføringskommunikation, kan du stadig modtage administrative meddelelser fra Private Car Care, eksempelvis ordrebekræftelser og meddelelser, som er nødvendige for at administrere din konto eller de tjenester, du anvender.
Kunden har nedenstående rettigheder:
Den registreredes indsigtsret
Retten til berigtigelse
Retten til sletning (»retten til at blive glemt«)
Retten til at gøre indsigelse mod resultatet af automatiske individuelle afgørelser, herunder profilering
Ønsker Kunden at gøre brug af sine rettigheder, skal der rettes henvendelse til Leverandøren på e-mail: kontakt@privatecarcare.dk
Kunder skal i den forbindelse oplyse:
Konto-ID for den konto, efterspørgslen relaterer sig til
Hvilken ret der ønskes udnyttet

Ændringer til denne erklæring
Hvis vi ændrer vores Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, vil vi publicere den reviderede erklæring her med en opdateret revisionsdato. Vi opfordrer dig til at gennemgå Erklæringen regelmæssigt. Hvis vi foretager væsentlige ændringer af vores Erklæring, som i betydelig grad ændrer vores praksisser for persondatabeskyttelse, kan vi også meddele dette til dig på andre måder, eksempelvis ved at sende en e-mail eller ved at offentliggøre en meddelelse på vores koncern-hjemmeside og/eller på sociale medier, inden ændringerne træder i kraft.
Denne Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger blev opdateret den 1. februar 2019.

Ophavsret
a. Ved indgåelse af nærværende forretningsbetingelser tildeles Leverandøren, ift. Kundens data, tilstrækkelige rettigheder til at kunne operere og leve op til sine forpligtelser ift. Kunden.
b. Der sker ingen overdragelse af immaterielle rettigheder til Kunden.
c. Alt materiale, der forefindes på Leverandørens webside og software, tilhører Leverandøren. Det gælder både designs, tekster, funktionalitet og helhedsindtryk. Såfremt du ønsker at citere eller på anden måde omtale Leverandøren, bedes du forudgående anmode Leverandøren om skriftlig tilladelse.
d. Alt data og information, der afgives fra leverandørens software, dog med undtagelse af Kundens data, der er omfattet af Databehandleraftalen, tilhører leverandøren og må beholdes, så længe det er i overensstemmelse med gældende lovgivning.
e. Kunden indestår for, at det materiale, der uploades, ikke krænker tredjemands rettigheder og ikke indeholder materiale, der kan virke stødende eller er i strid med relevant lovgivning eller anden regulering.

Udvikling, ændringer og opdateringer
a. Leverandøren er berettiget til at gennemføre alle ændringer, opdateringer, tilføjelser og begrænsninger m.m., som Leverandøren måtte finde relevante eller nødvendige. Sådanne opdateringer, forbedringer og ændringer kan ske med eller uden varsel og kan påvirke services, herunder informationer og data uploadet til eller afgivet af Leverandørens software.

Salg eller fusion
I forbindelse med fusioner og virksomhedsovertagelser eller frasalg af hele eller dele af Private Car Care’s forretning vil den overtagende enhed samt dennes konsulenter få adgang til de beskrevne oplysninger. Dette vil inkludere personoplysninger. I sådanne sager vil de eksterne parter indgå en hemmeligholdelsesaftale med Private Car Care

Tvister
a. Disse Vilkår er undergivet dansk ret, og enhver tvist, der udspringer af abonnementet, herunder disse Vilkår, skal anlægges ved Byretten i København.

Gyldighed
a. Disse Vilkår er gyldige fra 1 januar. 2019 og erstatter tidligere vilkår.

Kontakt
Private Car Care ApS
CVR-nr. 39 77 76 06
Fjeldhammervej 17
2610 Rødovre, Danmark.
Telefon: 25 28 66 60
E-mail: kontakt@privatecarcare.dk